Quản lý form và giới thiệu cộng tác viên

Danh sách liên hệ đó là một nhóm các liên hệ có thể là khách hàng (khách hàng tìm năng, khách hàng cũ..), đối tác, nhân viên..Toomarketer cho phép bạn tạo bao nhiêu danh sách cũng được. Để đưa thông tin chi tiết từng liên hệ vào danhh sách bạn có nhiều cách trong Toomarketer, […]

Read More