Tích hợp CRM Toomarketer vào Myxteam để chăm sóc khách hàng lead

Khi chạy chiến dịch tiềm kiếm khách hàng tiềm năng để cho sales chăm sóc lấy data về và sử dụng thêm phần mền quản ký công việc Myxteam để tiếp tục chăm sóc khách hàng. Trước đây thường làm thủ công đưa từng khách hàng vào Myxteam, hiện nay hệ thống hỗ trợ tư động […]

Read More